Wir suchen Verstärkung

FIIR FOLGENDI REGISCHTER SUECHE MIR NO VERSTÄRGGIG:

– Schlagzüg
– Posuune
– Bässli
– Sousaphone

Vorussetzig:
– e Maa muesch syy
– 18 Joor alt oder älter

Hän mir Di Inträsse gweggd, denn mäld Di doch unter
info@wundergugge.com

Schreibe einen Kommentar